چرایی تفاوت درون الگوهای بانکداری اسلامی | پایگاه تخصصی اطلاع رسانی امام حسن مجتبی(ع)

خوش آمدید!
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

دستیابی به استانداردهای یکسان درون ابزارهای تامین مالی اسلامی درون رقابت با نظام تامین مالی متعارف درون جهان خواهان تاکید بر وجوه اشتراک مبانی فقهی درون استخراج و طراحی ابزارهای تامین مالی اسلامی هست.