نوزدهمین نسخه مکتوب مباحثات منتشر شد | پایگاه تخصصی اطلاع رسانی امام حسن مجتبی(ع)

خوش آمدید!
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

شماره ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۷ نسخه مکتوب مباحثات منتشر شد. درون ادامه به معرفی این شماره می پردازیم.