فقه نظام ساز؛ داریم یا نداریم؟ | پایگاه تخصصی اطلاع رسانی امام حسن مجتبی(ع)

خوش آمدید!
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

اینکه فقه درون قیاس با جامعه و تمدن سنتی ماقبل مدرن ارزش ها و احکامش با نظام ها و ساختارهای حاکم درون تلائم و تناسب بوده و اساساً بحث نظام سازی مطرح نیست.