ابتناء تمدن نوین اسلامی بر حکمت متعالیه رویا یا واقعیت؟ | پایگاه تخصصی اطلاع رسانی امام حسن مجتبی(ع)

خوش آمدید!
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

تجربه تاریخی حکایت گر شکل گیری تمدن ها بر پایه یک دستگاه فکری نامدون به نام «حکمت مردمی» و تأخر پیدایش دستگاه های فکری مدون نسبت به تمدن هاست. درون بهترین حالت فیلسوفان نفس نفس زنان یا خرامان خرامان، دیر به صحنه رسیده اند.